Niels Rauwcc
27.09.2019

GEEN PRAATJES MAAR PLAATJES

1901 Blogheader Infographic2-01

Uit het rijtje 'de dingen die wij doen', deze keer: de infographic. Wat is eigenlijk een infographic? Voor wie maken we ze? En, wat hebbie d'r nou precies an? Hieronder vind je de antwoorden op een rijtje.  

Kort antwoord op de eerste vraag: een in­fo­grap­hic is een statische, in­for­ma­tie­ve il­lu­stra­tie. Oftewel een afbeelding die informatie uitbeeldt en verklaart. Een combinatie van tekst en beeld. En zoals wel voor meer van onze com­mu­ni­ca­tie-op­los­sin­gen geldt: met een in­fo­grap­hic leg je lastige zaken mak­ke­lij­ker uit. 

Alles kan
De vormen, uit­voe­rin­gen en in­vul­lin­gen ervan zijn eindeloos. Van actuele ge­beur­te­nis­sen tot sta­tis­ti­sche waarden, van ach­ter­grond­in­for­ma­tie tot een ge­vi­su­a­li­seerd beleid. Sommige smal en eindeloos lang voor online gebruik, andere strak op A4- of A3-formaat omdat een print toch ook wel handig is. De ene met vooral tekst en niet veel meer dan kleur­vlak­ken en wat iconen, de ander gevuld met cijfers, in­ge­wik­kel­de diagrammen en grafieken. De inhoud en het doel bepalen hoe de in­fo­grap­hic er uit­ein­de­lijk uit komt te zien.

Afgaand op bo­ven­staan­de definitie is er geen discussie meer over wat nou wel of geen in­fo­grap­hic is. Alles kan. Op­dracht­ge­vers die bij ons aankloppen voor een in­fo­grap­hic krijgen daarom altijd maatwerk. Geen enkele versie is hetzelfde - de be­schik­ba­re feiten en cijfers bepalen de inhoud, de doelgroep en het gekozen medium de uit­ein­de­lij­ke vorm.

Stapsgewijs 
Eerst beoordelen we de be­schik­ba­re informatie. Kijken kritisch of deze zich voldoende leent voor de in­fo­grap­hic en of het genoeg aan­kno­pings­pun­ten biedt voor vi­su­a­li­sa­tie. Of er niet wat bij moet, of juist af. Meestal het laatste. We stellen de juiste vragen: Wat wil je vertellen? Voor wie is het? Hoe ga je het ver­sprei­den? Soms zelfs: Waarom een in­fo­grap­hic? En niet te vergeten: Wat is de call-to-action? Wat wil je dat de lezer doet als hij/​​zij de informatie tot zich heeft genomen? Het zal je verbazen hoe vaak hier niet goed over nagedacht is. We zijn altijd blij als we hier een ad­vi­se­ren­de rol in kunnen spelen.

Staps­ge­wijs werken we naar het eind­re­sul­taat toe. Eerst doen we een voorstel voor de tekstuele inhoud. Het liefst iets wat verhalend is, met logische verbanden en een duidelijke flow. Zodat je de lezer later door de informatie heen kunt leiden. Als deze akkoord is maken we in enkele gevallen een redelijk eenvoudige opzet voor de structuur van de in­fo­grap­hic. Dus een opzet van wat waar komt. Pas dan gaan we echt ontwerpen. Bedenken we iconen, uit­ge­brei­de­re il­lu­stra­ties of een subtiel struc­tuur­tje op de ach­ter­grond. Uiteraard wel altijd binnen de huisstijl van de op­dracht­ge­ver.

Viral 
Zo maakten we in­fo­grap­hics voor uit­een­lo­pen­de op­dracht­ge­vers als mi­nis­te­ries, wo­ning­cor­po­ra­ties, de olie- en gas­in­du­strie, een reis­ga­ran­tie­fonds en de in­for­ma­tiema­na­ge­ment­bu­si­ness. Voorbeeld: het ministerie van Bui­ten­land­se Zaken hielpen we met in­fo­grap­hics om het grote publiek inzicht te ver­schaf­fen in welke landen Nederland actief is, welke werk­zaam­he­den worden uitgevoerd en wat de stand­pun­ten van Nederland zijn. Eén van de in­fo­grap­hics ging viral. Dit bleek wel uit de enorme hoe­veel­heid positieve reacties en het grote engagement dat op Twitter bereikt werd. De En­gels­ta­li­ge variant van de in­fo­grap­hic ‘Nederland en de Verenigde Naties, partner voor vrede, ge­rech­tig­heid en ont­wik­ke­ling’ bereikte ruim 36.000 mensen, met een engagement van meer dan 1.000 in­ter­ac­ties.

Ook offline kwamen er veel positieve reacties. Tijdens de 70e Algemene Ver­ga­de­ring van de Verenigde Naties in New York City, werd de in­fo­grap­hic uitgedeeld ter on­der­steu­ning van de Ne­der­land­se stand­pun­ten. Het Deense MinBuZa begreep volledig wat haar Ne­der­land­se collega bedoelde en was het eens met: minder praten, meer doen. Zelfs ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se collega’s kwamen later langs om een printje van de in­fo­grap­hic mee te nemen.

Online én offline 
Een in­fo­grap­hic is, inderdaad, een niet-bewegend beeld. In overvolle tijdlijnen waarop video vecht om aandacht is een in­fo­grap­hic misschien niet iets waar je direct aan denkt, als com­mu­ni­ca­tie­mid­del op social media. In bo­ven­staand voorbeeld was het een groot succes op Twitter, maar een in­fo­grap­hic is niet per se altijd meteen op zijn plaats en/​of bewezen effectief op social. Maar vanuit een social post kun je er wel heel goed naar verwijzen. Bij­voor­beeld op een specifieke webpagina waar je wat dieper op de inhoud wilt ingaan. In een digitale nieuws­brief of juist offline. Bij een pre­sen­ta­tie, in het per­so­neels­ma­ga­zi­ne of je nieuwe brochure. 

Daar kun je dus nogal wat kanten mee op. Hopelijk heb je nu een beter beeld van wat een in­fo­grap­hic is. Toch nog vragen? Je weet ons te vinden! 

Meer blogs